Sat. Jun 22nd, 2024

Loading

Raajii Meeroon Denberuu Jedhamti,Ijoollummaa ishee eegaltee  amanamummaadhaan Gooftaatti kan guddattee fi tajaajiltuu Wangeelaati.isheenis Magaalaa baadiyyaa osoo hin filatiin Wangeela kan tajaajiltu, tajaajiltuu  mana waaqayyoo kan taate, namoota hedduuf furmaata guddaa kan waaqayyo ishee godhedha. Egaa haala kanaan utuu gooftaa tajaajiltuu Yeroo ammaa kana immoo dhkkubsattee jirti. Dhukkubni kunis Ji’oota 11 ol irra gaheera.

Jaalatamtoota qulqulloota maatii waaqayyoo  obboleettiin keenya Raajiin Meeroon Denberuu gargaarsa kadhannaa keessan barbaadaa jirti. Bakka isheen jirtu irraa bilbiltanii akka iyyaafattan kabajaan isin affeerra.

Dhuma irratti obboleettiin keenya Meeroon yaalaaf gara Itiyoophiyaa baatee akka yaalamuu qabdu hubatameera. kanaaf waan isheen barbaachisuun akka bira dhaabbattaniif jaalala Gooftaan isin gaafanna

Madda Odeeffannoo: Fuula Facebook Singer Zelaalem Tesfaye

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *