Sat. Jun 22nd, 2024

Loading

Ergamaa Isiraa’el Dansaa Dhiifama gaafate.

Akka Ibsa gaazexeessummaa Manni Maree Waldoota Amantoota Wangeela Itiyoophiyaa Caamsaa 17, 2015 baaseen waldoota lama dhorkuu fi namoota gocha badaa keessatti hirmaatan akeekkachiisuun isaa ni yaadatama.

Manneen amantaa akeekkachiifamaa turan keessaa tokko kan ta’e Israa’el Daansaa, dogongora irra deddeebiin raawwachuu isaaniitiin gaaffilee barsiisuu fi shaakala isaan kaasan sirreessuu fi sirreeffamuu fi haaromfamuu isaanii akka beeksisan ji’a lama kennameefii jira. Gabaasni miidiyaa vayilikaal tokko ni mul’isa.

Ibsa isaanii keessatti namootni dhuunfaa ykn dhaabbileen hojimaataa fi gochaalee mudaa qaban kamiinuu mufatan, dhiifama nuuf godhanii cimina keenya itti fufuun rakkoo keenya irra aanuuf akka nu deeggaran nu cinaa akka dhaabbattan waamicha dhiyeessaniiru.

Itti dabaluunis ibsa isaanii keessatti yeroo kamittuu barachuu fi sirreessuuf qophii ta’uu ibsaniiru.

Madda: Fastmereja

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *