Sat. Jun 22nd, 2024

Loading

Faarfataa Addisuu Wadaajoo Jedhama.Bara 1985 ture yeroo jalqabaaf Akoordiyoo qabatee tajaajila kan jalqabe.

Faarfataan Kun Waggaa 30 ol Waldaa Kiristaanaa keessaatti Tajaajilaa tureera.Bara 1992 A.L.I tti Albamii Faarfannaa isaa jalqabaa maxxansee ture.

Albamii isaa jalqabaa keessaas “kan akkakeetii hin jiru” faarsaa jedhu maxxanse.

Faarfataa Addisuu Wadaajoo Haadha manaa isaa Duree Birhanuu waliin Gaa’ela dhaabbachuun Ijoollee lama (2) horatanii jiru.

Bara 1995 Albamii 2ffaa isaas hojjetee ture. Faarsaawwan Albamii 2ffaa maxxanse keessaas tokko kan baayyoliin keenya beeknuu fi ittiin waaqeffataa Guddanne…”Abdiin qaba kakuun qaba Ani Yaadiinakoo naaf raawwatama mul’atnikoo”…kan jedhu hojjeteera.

Akkasumas Albama 2ffaa keessaa faarsaa dabalataa hundumti keenya beeknu… Waaqayyoo maal dadhabee beeka…kan jedhullee  hojjeetee ture.

Bara 1999 A.L H tti ammoo Albamii 3ffaa..”Ija keetu na arge”…jedhu hojjetee ture Faarfataan Jaallatamaan Kun.

Ergasiis VCD isaa Jalqabaas hojjeteera.Faarfataan Waldaa Guutuu Wangeelaa keessa dhalate kun Hanga ammaatti Tajaajilaa Miseensummaan Waldaa Guutuu wangeelaa yoo ta’u nama Hojii dhuunfaa isaas hojjetaa Waldaa kiristaanaas tajaajilaa tureedha.

Faar Addisuu Wadaajoo Meeshaalee Muuziqaa Akoordiyoo, Gitaara,Kiboordii fi Meeshaalee biroo akka taphatuu fi Waldoota kiristaanaaf nama Taphattoota meeshaalee muuziqaa Leenjiseedha.

Guyyaa Har’aa jechuun 22/08/2015 ammoo Albeemii isaa Lakkoofsa 4ffaa Mata duree “Inni Waaqa” jedhu Magaalaa Finfinnee Waldaa Lutheraan Naannoo Yohannis ykn RaasDastaatti argamutti Eebba isaa raawwatee jira.

Faarfataa Gameessa Faarsaa Afaan Oromoo Faarfatu kana waaqayyo isa haa eebbisu jenna.

Madda:Fuula Facebook Christian Media irraa

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *