Thu. Jun 13th, 2024

Loading

Akkamitti Yoo kadhanne Waaqayyo Nu dhaga’a?

Yeroo Baayyee Kadhannaan keenya sirriima nutti fakkaatee garuu deebii dhaba. Kana jechuun nuti waaqayyoon ni kadhanna, garuu kadhannaan keenya dhageettii dhabee jireenyi keenya faallaa ta’a.

Waaqayyo kadhannaa namaatif deebii gurguddaa Sadii(3) qaba.

Isaanis 1ffaa: Lakkii kan jedhudha: lana jechuun gaaffiin kee sun gaaffii siif tahu miti kan ati baraadde kun sirrii miti..ani kan biraan siif kenna jedha.

2ffaa: Na eegi jedha..: kana jechuun waaqayyo Deebiin kadhannaa keetii dhufaa jira garuu yeroo kootti siif taha kanaf obsii eegi jedha.

3ffaa: Tole siifan raawwadha jedha: kana jechuun  waaqayyo kadhannaa keenyaaf Deebii hatattamaa yeroo inni kennu dha.

Egaa Yoo akkamitti kadhanne waaqayyo nu dhaga’a?

Namoonni baayyeen kadhannaan keenya Ijaaf ija hin qabu takka ni galateeffanna , takka qalbii jijjjiirranna, takka waaqa komannaa fi kkf dha.

Garuu kadhannaan qabiyyeewwan murteessoo Afur of keessaa qaba:

Isaanis 1ffaa.Jalqaba irratti maqaa waaqayyoo dhoofnee isa uumaa tahe kanaan eegaluu qabna.

2ffaa: Oolmaa isaaf isa inni nuuf hojjetef isa galateeffachuu qabna ,Erga Galateeffannee qalbii jijjiirrannaa dhaan itti fufuu qabna.

3ffaa: Waan waaqayyo akka nuuf godhuf gaafachuu qabnu  isa gaafachuu qabna. Kana jechuun dhimmi keenya kamiyyuu jechuudha, gaa’ela, tajaajila,Biizinasii fi jireenya keenya kamiyyuu akka eebbisuuf kadhachuu qabna.

4ffaa: Maqaa Yesuusiin waamnee akka inni maqaa ilmasaa yesuusiin nuuf raawwatuuf itti himnee “Ameen “ jennee xumuruu qabna.

Suuraa: Adobe Stock

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *