Sat. Jun 22nd, 2024

Loading

Sagantaa Sirreeffama Yuunivarsiitii mootummaa fi filannoowwan adda addaa irratti hirmaachuuf Qabxiin isaan dandeessisu  ifoomee jira.Barattoonni bara 2015 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhatanii fi qabxii dhibbeentaa 50 fi isaa ol hin arganne, garuu ulaagaa Ministeerri Barnootaa kaa’e guutan , Mootummaan Sagantaa Sirreeffamaaf ulaagaa guutuu qabu.

Bu’uura kanaan, lakkoofsi gosoota barnootaa barattoonni sagantaa Remedial irratti hirmaachuuf qorataman filannoo hundaan (dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa keessatti) dhibbeentaa 30 fi isaa ol jechuunis (700 keessaa 210, 600 keessaa 180 fi 500 keessaa 150) hir’ateera. .

Dhaabbilee mootummaa keessatti (baasii isaanii mootummaan haguugamu) sagantaa sirreeffama kana kan irratti hirmaatan kanneen qabxiilee barbaadaman armaan gadii guutan qofa ta’uun ni hubatama.

 1. Saayinsii Uumamaa barattoota dhiiraa idilee fi galgalaa 700 keessaa qabxii 255 kan Fidan
 2.  Saayinsii Uumamaa barattoota idilee fi galgala dubaraa 700 keessaa qabxii 234 kan fidan
 3. Barattoonni Saayinsii Hawaasaa barattoota idilee fi galgalaa 600 keessaa qabxii 218 kan fidan
 4. Barattoonni saayinsii hawaasaa idilee fi galgalaa 600 keessaa qabxii 200 kan fidan
 5.  Barattoonni dhiiraa saayinsii uumamaa naannoo  guddattootaa jiran 700 keessaa 224 kan fidan
 6.  Barattoonni dubaraa saayinsii uumamaa naannoo  guddattootaa  jiran 700 keessaa qabxii 210 kan fidan
 7. Barattoonni dhiiraa saayinsii hawaasaa naannoo  guddattootaa jiran 600 keessaa 192 kan galmeessan
 8.  Barattoonni  Shamaraa saayinsii hawaasaa naannoo guddattootaa  jiran qabxii 600 keessaa  Qabxii 180  kan fidan
 9.  Barattoonni Saayinsii Uumamaa Naannoo Horsiise Bultootaa barattoonni dhiiraa 700 keessaa 210 kan fidan.
 10. Barattoonni dubaraa saayinsii uumamaa naannoo Horsiise Bultootaa  700 keessaa qabxii 210 kan fidan
 11. Barattoonni saayinsii hawaasaa dhiiraa naannoo Horsiise Bultootaa  600 keessaa qabxii 180 kan fidan
 12.  Barattoonni saayinsii hawaasaa dubartootaa  naannoo Horsiise Bultootaa  qabxii  600 keessaa 180 kan fidan
 13.  Barattoonni saayinsii hawaasaa  Qaro dhabeeyyii  ta’an  dhiirri 500 keessaa qabxii 150 kan fidan
 14. Barattoonni saayinsii hawaasaa dubartoonni qabxii 500 keessaa qabxii 150 kan fidan tahuu qabu .

Madda: FBC Afaan Oromoo

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *