Sat. Jun 22nd, 2024

Loading

Lakkoofsi 666 sirni waliigalaa nama isa Waaqayyoo irraa adda bahee fi dhiibbaa namni dhiibbaa seexanaan qabamee isa jala jiraachuu agarsiisa. Macaafa Qulqulluu keessatti lakkooofsi ja’a (6) kan agarsiisu, ofuma isaatiin, guutuu ta’uu dhabuu kan agarsiisuu fi lakkoofsa Torbaa(7) gadi tahuu mullisa. Kana jechuun lakkoofsi 7 (torba) guutuudha kana malees lakkoofsa waaqayyoo Jedhamuun beekama.Lakkoofsi Ja’a(6 ) garuu lakkoofsa hanquu ykn lakkoofsa namaa jedhama.Sirni(Siiystemiin) namni lafa kana irratti qabu kutaalee sadii irraa kan ijaarame yoo ta’u, tokkoon tokkoon isaanii lakkoofsa 666 keessatti ja’aan(6) bakka bu’u.

Ø Lakkoofsi 666 kan jalqabaa  amantiiwwan sobaa guutuu ta’an kan namoota Seexana jalatti geggeeffaman bakka bu’a. Seexanni waaqa biyya lafaa kanaati, dhala namaas akka gowwoomsu hayyamameefii jira, hanga deebi'ee dhufuu Yesus Kiristoositti (2Qor 4:3 - 4). 
Ø Jahaan(666) inni lammaffaan mootummoota sobaa addunyaa kanaa gowwoomsan bakka bu’a.
Ø  Jaha 666 keessaa inni sadaffaan sirna dinagdee dhala namaa giddu galeessa godhate kan agarsiisudha.
Lakkoofsi 666 addunyaa fi wanta uumama namaa tasgabbeessuu fi gammachiisuuf hojjettu hunda bakka bu’a. Macaafni Qulqulluun 1Yohaannis (kan barreesse ergamaa Yohaannis akkasumas  Mul'ata  barreesse) tuuta caqasoota sadii kan yeroo baay'ee bira darbaman kan of keessaa qabu yoo ta'u kunis bifa dhokataa 6. Bifa dhokataan ja'aa kun, yeroo waliigala jechi 'biyya lafaa' jedhu itti fayyadame keessatti kan argamu yoo tahu, amantoonni Namummaa isa yeroo dhiyootti du'uuf jiru irraa akka adda ba'an akeekkachiisa (Yohaannis 2:15 - 17)
 

Macaafni Qulqulluun yeroo baayʼee Waaqayyo mudaa kan hin qabne taʼuusaa argisiisuuf  lakkoofsa 7tti fayyadama. Akka aadaa keenyaatti 6 garuu lakkoofsa namaa, guyyaa ja’affaatti kan uumamee fi yeroo hundumaa Waaqayyoon “kan gadi bu’u” jedhamee yaadama. Bineensi/Faallaa Kiristoos akka Waaqayyoo ta’uuf ni tattaafata. Waaqa ta’uu isaa illee dubbachuun isaa hin oolu. Garuu, akkuma lakkoofsi 6 lakkoofsa 7 irraa gadi bu’u, bineensi/Darri Kiristoos, “sadan tokkummaa” isaa 6’n, dhuma irratti Waaqayyoon injifachuuf carraaqqii isaa keessatti ni kufa.

 Waan dubbiftaniif Ulfaadhaa. Yoo sinitti tole waliif Qoodaa.


Madda: https://www.biblestudytools.com/

             :https://www.biblestudy.org/

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *