Sat. Jun 22nd, 2024

Loading

Barattuun Lidiyaan umriin ishee waggaa 15 yoo ta’u barattuu mana Barumsaa Halaabaa Sadarkaa 2ffaa ti. Guyyaa Roobii 22/6/2015 yaada barattoota sobaa mana barumsaa ishee irraa dhufaniin barattoota muslimaa dubartootaa irratti Digimtii raawwachuu ishee dubbatu.

Barattuu Liidiyaan dhimmi kanaan wal qabsiiftee erga hidhamtee torbeen tokko darbeera.

Guyyaa 5f buufata poolisii magaalattii keessatti erga hidhamtee booda guyyaa sana ibsa kakaa akka kennitu taasifamtee ragaa fi murtii tokko malee mana murtiitti dhiyaatte.

Barattuun kun Namoonni waan ishee basaasaa turan qofaaf guyyoota 14f mana hidhaa keessa turte.

Barattuu Liidiyaan turtii buufata kana keessa turtetti qormaanni guddaan akka ishee mudate dubbatteetti
Kana malees haala asitti kaasuun hin malle irra miidhaan irra gahaa jiraachuu dubbatteetti.
egaa waanti gaaffii namatti tahu,manni Barumsaa Haalaabaa kan Barattoota Musiliimaa qofaa?
Hundaafuu amantoonni wangeelaa maaliif burjaaja'anii hidhaman? Sababa amantii isaaniitiin?
Guraandhala 29,hooggantoonni waldaa dhimmicha yaaddoo qaban hooggansa magaalichaa waliin haasa'uuf deemanii gaafa Amajjii 8 guyyaa dubartootaa ta'uun akka deebi'an itti himamee deebiyanii turan.

Egaa dhimmi kana dhugaa isaa waaqayyo haa faradu jechaa Obboleetii keenya Barattuu Liidiyaaf waaqayyoon haa kadhannu.

Madda Odeeffannoo:Christian Tube facebook Page

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *