Sat. Jun 22nd, 2024

Loading

Gaa’ela Gooftaatuu dhaabe, Jireenya namaaf ni barbaachisa jedhee dhiirriif dhalaan walitti dhufuun akka isaan gaa’ela godhatan waaqayyotu uume. Gaa’elli Faayidaalee heedduu jireenya kiristaanummaa keenya keessatti qaba.

Isaan keessaa Gurguddoo kan ta’an Arfan (4) haa ilaallu:

1.  Gaa'elli Fedhii Walqunnamtii Saalaa Keenyaaf Deebi kenna.
Waldoonni kiristaanaa heedduun  Walqunnamtii saalaaf hiikkaa sirrii hin kennan. Kunis gara Waaqayyoo agarsiisuu dhiisuun, akka waan seexanaa irraa dhufeetti socho'uudhaan qaanfatu.
 
Dhugaan jiru garuu waaqayyo walqunnamtii saalaa uume gaariidha, kabaja guddaa argachuu qaba jedhee dubbateera. Ergamaan Phaawuloos illee gaa’elli deebii saalqunnamtii saalqunnamtii akka ta’e labsee, hiriyoonni gaa’elaa qorumsa saalqunnamtii seexanaa jalaa miliquuf walqunnamtii saalaa akka raawwatan ni dhaama (1Qorontos 7:2–5).
 
Garuu as irratti waanti hubatamuu qabu Fedhii walqunnamtii saalaa keenya haala waaqayyootiin raawwachuuf karaan tokkicha gaa'ela qofaadha.
 
Gaa’elaan alatti walqunnamtiin saalaa akka cubbuutti kan ilaalamu yoo ta’u, garaa keenya, qaama keenyaa fi walitti dhufeenya Waaqayyoo wajjin qabnu kan balleessudha. 

2. Gaa’elli Gargaaraa/tuu Nuuf Kenna

Waaqayyo jalqaba dhala namaa irraa kaasee namni tokko qofaa turuun gaarii akka hin taane argeera. Seera Uumamaa 2:18 “Waaqayyo gooftaan, ‘Namni kophaa ta’uun gaarii miti. Gargaaraa isaaf mijatu nan godha’ jedheera.”

Addaam iddoo dhaabaa mudaa hin qabne keessatti Waaqayyoo wajjin kophaa isaa ture. Cubbuu hin qabu. Yaaddoo fi sodaa hin qabu. Waaqayyo akkamitti nuuf nuuf kenna, qarshii gahaa qabnaa, gara fuulduraatti maaltu ta’a jedhee yaada hin qabu? Addaam bara baraan Waaqayyoo wajjin kophaa isaa ture hanga hewaaniin argatutti. Sun waan tokko malee samii fakkaata. Waaqayyo, “Namni kophaa ta’uun gaarii miti” (Uumama 2:18) jedhe.

Akka Waaqayyo jedhutti tokkummaan dhiiraa fi dubartii gidduu jiru kun kennaa fi Waaqayyoo wajjin waliin ta’uuf nuuf ta’e. Waaqayyo Hewaan erga uume booda qofa “Kun baay’ee gaarii dha” jedhe.

Waaqayyo madda gargaarsa keenyaa isa dhumaa ta’us, namni gargaaraa namaa kan biraa akka isa barbaachisu kan dubbate isadha. Namoonni lama waliif of kennan qabaachuun faayidaa qaamaa, miiraa, maallaqaa, sammuufi hafuuraa guddaa akka qabu Waaqayyo kana hunda beeka.

3.Gaa'elli Karaa ittiin Wangeela Lallabnudha.
 

Guutummaa Caaffata Qulqullaa’oo keessatti Waaqayyo abbaa manaa keenya jedhee of waama (Isaayyaas 54:5). Hiriyaa gaaʼelaa keenya jaallachuu yommuu barbaannu, Yesus akkamitti akka nu jaallatu nu yaadachiisa. Ofittummaa kan hin qabnee fi hiriyaa gaaʼelaa keenya yommuu tajaajillu, Yesus akkamitti akka nu tajaajile argisiisa. Hiriyaa gaaʼelaa keenyaaf akkuma dhiifama goonu, inni dhiifama nuuf godhe ni yaadanna.

Yeroo waliin kolfinu gammachuu inni nurratti qabu ni yaadanna, yeroo waliin booynu immoo imimmaan isaa nu waliin yaadanna. Dhugaan jiru garuu gama jireenya gaa’elaa hunduu tokkummaa Kiristoosii wajjin qabnu agarsiisa.

Ergamaan Phaawulos gaa’ela godhachuu ilaalchisee yeroo dubbatu  yeroo hunda gara Kiristoositti deebisee akeeka. Gaaʼela walitti dhufeenya Yesus wajjin qabnu wajjin yeroo meeqa akka wal bira qabu hubattanii?

Amma akkuma waldaan Kiristoosiif bitamtu, haadhotii manaas waan hundumaa irratti abbaa manaa isaaniif bitamuu qabu. Abbootiin manaa, haadhotii manaa keessan jaalladhaa, akkuma Kiristoos waldaa jaallatee isheef of kenne ishee qulqulleeffachuu, karaa dubbiitiin bishaaniin dhiqachuudhaan ishee qulqulleessuun, akka waldaa ibsituutti ofitti dhiheessuuf, xurii ykn hin kurruufi ykn qulqulluu fi mudaa kan hin qabne malee mudaa kan biraa kamiyyuu. Haaluma kanaan abbaan manaa haadha manaa isaanii akka qaama ofii isaaniitti jaallachuu qabu. Namni haadha manaa isaa jaallatu of jaallata (Efesoon 5:22-28).

4. Gaa'elli Nu Qara.
Namni sibiila hojjetu billaa yeroo qaratu argitee beektaa? Yeroo dulloome sibiilli biraatti ol qabatee walitti dhiiba. Sibiilli Sibiila in qara, Namnis nama biratti in qarama (Fakkeenya 27:17).
 
Adeemsi sibiilichaa kan nama dhukkubsudha, Gaa'elli akka waan biraatti nu qara. Hiriyaan gaaʼelaa keenya yeroo namni biraa hin arginetti nu argiti yookaan  nu arga.
 

Madda: Macaafa Qulqulluu,Christianity.com

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *