Sat. Jun 22nd, 2024

Loading

Namoonni Maaliif Wal jibbu jettee Yaaddaa?, Tuqaalee Gurguddoo Namni ittiin Si jibbu Shanan kana dubbisii jireenya kee keessatti of ilaali.

  1. Yerooti fooyyoftu. Namoonni Gaafa namni fooyya’u/jajjabaatu/ namoonni kanneen Milkaa’ina namaa jibbu.
  2. Gaarii Hojjetaa jirta yoo ta’e, Jibbitoonni hojii kee kanatti inaafu
  3. Gaafa Ati isaan Caaltee argamtu,Jibbitoonni namoota mo’atanii jiran hin jaallatan.
  4. Gaafa Ati kufuu diddu, jibbitoonni Garuu Akka ati kuftu barbaadu kanaaf si jibbu
  5. Gaafa ati Dhimma tokkotti hirmaattu, isaan garuu hin hirmaanne, yeroo kana isaan si jibbu.

By alexoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *